Квалификационна дейност

Информация за  квалификационни обучения през учебната 2021 – 2022 година.

Квалификационно-методическа дейност извън детската градина

1. По проект BG05M2OP001-2.012 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Тема: „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес”

Място на провеждането - гр.Елена

Период на провеждане: 09.10.2021 – 10.10.2021

Наименование на обучителната организация:  „Орак Инженеринг“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти участвали в обучението обучение: 8 учители, 1 директор

2. Тема" "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП"

Място на провеждането - детската градина

Наименование на обучителната организация: “Дидаско Груп” ЕООД