За нас

Детска градина „Звънче” е публична общинска собственост, открита на 10 октомври 1988 година. 

Сградата на детската градина е специално построена по типов проект състояща се от два корпуса на два етажа и сутеренен етаж, с топла връзка между тях.

    На първият и вторият етаж се намират занимални за обучение и игри, самостоятелни спални, гардеробни, санитарен възел и сервизни помещения, методичен кабинет и консултативен кабинет за родителите.

В сутеренният етаж са разположени самостоятелен кухненски блок, складови помещения, перални помещения, музикален и физкултурен салон, медицински кабинети, кабинет на директора и учителска стая.

Детската градина притежава лого, химн, знаме, сайт и имейл.

В детска градина „Звънче” се обучават и възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст в 4 градински и 1 яслена група,  разпределени по възрастов принцип. Тя е дом за децата с техните интереси, потребности, проблеми и постижения. За децата се грижи екип от  висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощник възпитатели, които полагат усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

   В детска градина „Звънче”  се дава предимство за разкриване и развитие на индивидуалните заложби и способности на всяко дете. Полагат се  основите за учене през целия живот, като се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно - нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, имайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

В детската градина са създадени много добри условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ –  народни танци,  модерни – танци ,за учебната 2022-2023год.

                                                                                                 Директор:Таня Христова